Adatkezelési Tájékoztató

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ

 

Ez az Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT. (továbbiakban: Társaság, Adatkezelő) által működtetett NEMZETI TURISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (továbbiakban: NTAK) használatához kapcsolódó személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy Ön (mint Érintett) az NTAK használatát megelőzően ezekről tájékozódhasson, teljes mértékben tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt megillető jogokkal.

Önnek az NTAK-ban attól függően lesznek Érintettként különböző jogai, hogy milyen típusú felhasználóként veszi igénybe a rendszert.

 • Az NTAK webes felületén felhasználói azonosítás nélküli vendégként lehet jelen, ebben az esetben az Ön technikai jellegű személyes adatait (pl. a böngészésre használt eszközének IP címét) az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeljük. Vendégként a rendszer belső funkcióit tartalmazó területekhez nem rendelkezik hozzáféréssel.
 • Ha Ön NTAK Ügykezelő, akkor az NTAK-ba történő belépés előtt a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás segítségével azonosítjuk, és ekkor az Ön adatait jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében és az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján kezeljük. Az adatkezeléshez ebben az esetben nem kell hozzájárulnia, hanem az Adatkezelési Tájékoztató megismerésével tudomásul veszi a belépés feltételeit. Az NTAK-ba történő belépéssel, a regisztrációs folyamat végrehajtásával Ön NTAK Ügykezelőként kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte.
 • Ha Ön az NTAK-ban a szálláshely-szolgáltató nevében eljáró személy által létrehozott felhasználó (NTAK Szálláshelykezelő vagy NTAK Adatfelhasználó), akkor az Ön személyes adatait az Ön erre felhatalmazással rendelkező NTAK Ügykezelője adta meg a rendszerben annak érdekében, hogy Önnek meghívót küldhessünk, amelynek révén beléphet és feladatait elvégezheti. Az adatkezeléshez ebben az esetben hozzá kell járulnia az első belépést megelőzően. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az NTAK-ba történő belépéssel, a regisztrációs folyamat végrehajtásával Ön az Adatkezelési Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

Az Ön felhasználói típusától függően az ehhez a szerepkörhöz kapcsolódó funkciók használatára jogosult az NTAK-ban. Az NTAK-ban további speciális, egyedi funkciók használatára feljogosított, dedikált felhasználói típusok is megjelennek, ezek használata azonban szigorúan korlátozott az erre a célra kinevezett felhasználók körére.

Amennyiben Ön az NTAK-ban a szálláshely-szolgáltató törvényes vagy meghatalmazással rendelkező képviselője (NTAK Ügykezelő), úgy Ön a szálláshely-szolgáltató nevében eljáró személynek minősül, és az ehhez kapcsolódó funkciók használatára jogosult. Továbbá rendelkezik azzal a jogosultsággal, hogy a képviselt szervezethez további felhasználók létrehozását kezdeményezze, és az ő személyes adataikat az NTAK számára erre felhatalmazással rendelkező NTAK Ügykezelőként jogszerűen átadja.

Amennyiben Ön az NTAK-hoz a szálláshely-szolgáltató törvényes vagy meghatalmazással rendelkező képviselője jóváhagyásával, regisztrációt követően NTAK Szálláshelykezelőként vagy NTAK Adatfelhasználóként csatlakozik, úgy az ehhez a szerepkörhöz kapcsolódó funkciók használatára jogosult.

A személyazonosság ellenőrzése belépéskor a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás használatával történik, míg a személyhez köthető jogosultságok ellenőrzése törvényes vagy meghatalmazással rendelkező képviselő esetén a Jogosultságkezelő Ügynök (JKÜ) szolgáltatáson keresztül, közhiteles nyilvántartásokból történő lekérdezés útján valósul meg.

Társaságunk az Ön személyes adatait az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó üzemeltetésében lévő, Magyarország területén működő szervereken tárolja.

Jelen Tájékoztató megadásával a Társaságunk eleget kíván tenni AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet), – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. Társaságunk arra törekszik, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy elősegítse az Érintett jogainak gyakorlását.

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a Tájékoztatót tartalmazó oldalt (info.ntak.hu) abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.

 1. ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-041364
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Adószám: 10356113-4-41
Képviseli: dr. Guller Zoltán
a továbbiakban: Társaság, Adatkezelő

AZ ADATKEZELŐ LEVELEZÉSI CÍME:
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

AZ ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME:
info@mtu.gov.hu

AZ ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA:
+36 1 488 8700

AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE:
Papp Levente

AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK E-MAIL CÍME:
privacy@mtu.gov.hu

 1. IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

A Társaság egyes szakmai feladatainak végrehajtása során adatfeldolgozói minőségben igénybe veszi az alábbi cégek szolgáltatásait:

 • SAGEMCOM MAGYARORSZÁG KFT. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/a.), a rendszer fejlesztőjeként, az üzemeltetési támogatást nyújtó cégként és a technikai ügyfélszolgálat működtetőjeként;
 • NISZ NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. (székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.), a rendszert futtató informatikai környezet szolgáltatójaként és az ügyfélszolgálat működtetőjeként.
 • Adatkezelő tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok, minden esetben az adatgazdák egyéni hozzájárulása alapján, pályázati, támogatási, közvéleménykutatási célok megvalósítása érdekében;
 • Postai küldemények küldése esetén Adatkezelő mindenkori alvállalkozója.

Az Adatfeldolgozók a megkapott adatokat saját célra nem használják fel, kizárólag az adatok feldolgozását végzik az Adatkezelő számára. Adatkezelő kizárólag azoknak a megjelölt Adatfeldolgozó társaságoknak jogosult az Érintett személyes adatait kiadni, amelyeket az Érintett jelen Tájékoztató alapján megismert és/vagy elfogadott.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő az Érintett egyes személyes adatait az Érintett NTAK-on belüli azonosítása, a hozzáférés jogosságának ellenőrzése, a szálláshely-szolgáltató képviseleti jogosultságának ellenőrzése, valamint szakmai kapcsolattartás – levélben, telefonon – céljából tartja nyilván. A szakmai kapcsolattartás során az alábbi témakörökhöz kapcsolódó értesítéseket kaphatnak az NTAK-ból a felhasználók:

 • általános, szakmai kapcsolattartás levélben;
 • NTAK-üzemeltetéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos értesítések, közlemények, tájékoztatók;
 • NTAK-kal összefüggő szakmai rendezvényről, oktatásról, képzésről tájékoztatók;
 • NTAK-ban végrehajtott változtatásokról, fejlesztésekről, módosításokról tájékoztatók;
 • szakmai közvéleménykutatások a turizmus helyzetéhez, a turizmus stratégiához kapcsolódóan;
 • vészhelyzeti kommunikáció;
 • pályázati felhívásokról tájékoztató;
 • a szálláshely-szolgáltatók és a Társaság egymáshoz kapcsolódó tevékenységeivel kapcsolatos tájékoztató információk.
 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az NTAK-ban akkor tekintünk személyes adatnak egy információt, ha az közvetlenül személyes adatot tartalmaz vagy tartalmazhat, valamint, ha több információ együttesen tartalmazhat személyes adatot, amelyek által egy természetes személy azonosíthatóvá válhat.

Az NTAK publikus weboldal területei kapcsán az alábbi adatokat kezeljük: a felhasználó böngészőjét futtató eszköz által használt IP cím, amit a weboldal kiszolgálója és annak környezetében működő szerverek kezelnek (pl. tűzfal, naplózó rendszer, biztonsági mentések). Az NTAK a weboldal működése során a JSESSIONID elnevezésű, ntak.hu által kibocsátott, http típusú cookie-t használja.

A Központi Azonosítási Ügynök hitelesítéssel belépett felhasználók kapcsán kezelt adatok, amelyek egy részét a KAÜ szolgáltatás biztosítja az NTAK számára:

 • Családi név
 • Utónév
 • Születési családi név
 • Születési utónév
 • Születési helye
 • Születés ideje
 • Anyja születési családi neve
 • Anyja születési utóneve
 • Kísérő neve
 • E-mail cím
 • Azonosító szám (automatikusan generált).

Az NTAK használata során létrehozott, módosított, felhasznált további személyes adatok:

 • Azonosító szám
 • E-mail cím
 • Viselt név
 • Születési név
 • Anyja neve
 • Születési idő, hely.

A VENDÉGEM alkalmazást igénylő felhasználó számára az NTAK biztosítja az Igénylés megküldése és újraküldése funkciót, amelynek megvalósítása érdekében az NTAK átadja a létrehozandó VENDÉGEM Ügykezelő felhasználó e-mail címét a VENDÉGEM alkalmazás számára.

A szálláshely-szolgáltatóval történő kapcsolattartás érdekében kezelt adatok:

 • Adószám (az adószám megadását követően az NTAK az adatot külső hiteles forrásból ellenőrzi, és csak sikeres ellenőrzést követően tárolja el)
 • Törzsszám
 • Szálláshely-szolgáltató neve
 • Ország
 • Irányítószám
 • Megye
 • Település neve
 • Közterület neve
 • Közterület jellege
 • Házszám
 • Emelet
 • Ajtó
 • Helyrajzi szám
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Magánszálláshely neve
 • Önkormányzati nyilvántartási szám
 • KSH azonosító
 • Szálláshely regisztrációs száma (automatikusan generált).
 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A személyes adatokat az első belépéstől kezdődően:

 • a szálláshely-szolgáltató nevében eljáró személy esetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenység befejezéséig;
 • a szálláshelyhez tartozó további felhasználók esetén a felhasználójára vonatkozó törlési műveletet követő 1 évig őrizzük meg;
 • a rendszerhasználati jogosultság megszűnését követően a szálláshely-szolgáltató egyes adatait (a regisztrációt végző természetes személy regisztráció során megadott adatait) az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogalappal további 10 évig kezeli a 235/2019 (X.15) Korm. Rendelet alapján.

A JSESSIONID elnevezésű cookie-t a munkamenet ideje alatt tároljuk.

Az adatbiztonsági célok teljesítése érdekében keletkező technikai adatokat (pl. IP cím, e-mail cím) 1 évig őrizzük meg.

Kapcsolattartási céllal az NTAK-ban lévő felhasználói adatokat használjuk, azok rendelkezésre állásáig és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység befejezéséig.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja:

 • A szálláshely-szolgáltató nevében eljáró személy esetében a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés c) pont) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).

A szálláshelyhez tartozó további felhasználók esetén a felhasználó önkéntes hozzájárulása. (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pont). A szakmai kapcsolattartás részeként küldött üzeneteket és a kapott válaszokat az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeljük.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közvetlen irányítása alatt álló, arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél és az Adatfeldolgozóknál a mindenkor hatályos jogszabályi feltételeknek, valamint belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Önt megillető jogok az adatkezeléssel kapcsolatban a következők:

ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Az érintett kérheti, hogy a Társaság helyesbítse ill. egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt a Társaság megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles ezt végrehajtani. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén Önt ez a jog nem illeti meg.

VISSZAVONÁSHOZ VALÓ JOG
Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG (ZÁROLÁSI JOG)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő bizonyos esetekben korlátozza az adatkezelést.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdek miatt történik, vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha egy esetleges adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön adataira, jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat.
Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Kapcsolat: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html   

A FELÜGYELETI HATÓSÁGGAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

AZ ADATKEZELŐVEL VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓVAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatai nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Társaság kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi arra az Adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

A Társaság az informatikai adatok és a weboldal technikai környezetének megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.

Az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja.

Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát.

Folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmaz a weboldalak kiszolgálására, amely a fellépő terheléseket biztonságosan elosztja az erőforrások között.

A rendszerei katasztrófatűrő-képességét tervezetten biztosítja, az üzletmenet folytonosságról és ezáltal felhasználói folyamatos kiszolgálásáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten gondoskodik. Kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszerei sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket.

Az informatikai környezetet rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgálja, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítja, az informatikai rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekinti.

Munkatársai számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaz meg, amelyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, belső működése kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen. A működése során érzékelt, vagy hozzá bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén 72 órán belül kivizsgálja. A bekövetkezett incidenseket kezeli, és nyilvántartásba veszi.

A Társaság a szolgáltatásai és informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Az adatvédelemért felelős személy a jelzett vagy észlelt adatvédelmi incidenst haladéktalanul megvizsgálja, majd az adatvédelmi incidens tudomására jutását követő 24 órán belül javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához és kezeléséhez.

Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Társaság tájékoztatja az Érintetteket a módosításokról.

 

Jelen Tájékoztató 2020. szeptember 1-től hatályos.